MF SR poskytne financie na prospešné služby a na projekty miest a obcí

Zdieľaj

Ministerstvo financií SR zverejňuje výzvy, vďaka ktorým môžu získať financie na svoje projekty nie len jednotlivci, ale aj organizácie, občianske združenia či samotné mestá a obce. Celkovo je na tento účel vyčlenených 5 miliónov eur. Ministerstvo financií SR bude poskytovať dotácie v dvoch základných oblastiach.  

1. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory všeobecne prospešných služieb.

Cieľom výzvy v celkovej hodnote 1 500 000 eur je podpora aktivít zameraných na vykonávanie všeobecne prospešných služieb, ktorými sú najmä poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj, ochrana a obnova kultúrnych hodnôt, podpora umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít, vzdelávanie, výchova, rozvoj športu, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva.

Prihlásiť sa môžu občianske združenia, nadácie, záujmové združenia právnických osôb, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie, právnické osoby oprávnené na podnikanie, fyzické osoby ako aj fyzické osoby – podnikatelia, základné, stredné alebo vysoké školy, verejné výskumné inštitúcie.

Recesia v Európe už nie je prognóza, ale fakt.

Najúspešnejší žiadatelia môžu získať dotáciu až do výšky 15 000,- eur na predložené projekty. Miera spolufinancovania zo strany žiadateľa predstavuje najmenej 5 % z celkového rozpočtu projektu. Minimálna suma, o ktorú môže žiadateľ žiadať je 3 000,- eur.

Žiadosti bude hodnotiť trojčlenná komisia, pričom okrem splnenia formálnych kritérií hodnotí komisia vecný obsah projektu, navrhovanú realizáciu projektu a efektivitu rozpočtu projektu.

Žiadosť o poskytnutie dotácie je možné podať od 6.5.2024 do 31.5.2024.

2. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na individuálne potreby obcí v roku.

Cieľom výzvy v celkovej hodnote 3 500 000 eur je podpora aktivít zameraných na financovanie individuálnych potrieb obcí a miest s dôrazom na rekonštrukciu a modernizáciu majetku obce/mesta.

Prihlásiť sa môžu obce a mestá v rámci Slovenskej republiky.

Najúspešnejší žiadatelia môžu získať dotáciu až do výšky 15 000,- eur na predložené projekty. Miera spolufinancovania zo strany žiadateľa predstavuje najmenej 5 % z celkového rozpočtu projektu. Minimálna suma, o ktorú môže žiadateľ žiadať je 3 000,- eur.

Žiadosti bude hodnotiť trojčlenná komisia, pričom okrem splnenia formálnych kritérií hodnotí komisia vecný obsah projektu, navrhovanú realizáciu projektu a efektivitu rozpočtu projektu.

Žiadosť o poskytnutie dotácie je možné podať od 6.5.2024 do 31.5.2024.

.

More From Author

+ There are no comments

Add yours