Bilancia štátneho rozpočtu k 31.10.2023

Zdieľaj

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu októbra 2023 schodok vo výške 5 191,0 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 2 646,3 mil. eur (+17,5 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní tiež vyššie, a to o 6 104,3 mil. eur (+36,2 %). Uvedené znamenalo medziročné zhoršenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 3 458,0 mil. eur (+199,5 %).

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 1 365,1 mil. eur (+10,7 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 744,6 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 82,7 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 27,0 mil. eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 4,0 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 11,6 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 3,9 mil. eur. Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach je vo výške 27,0 mil. eur. Solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií zaznamenal 389,7 mil. eur. Keďže územnej samospráve boli prevedené prostriedky dani z príjmov právnických osôb vo výške 325,8 mil. eur, zaznamenala daň z príjmov právnických osôb medziročný nárast na úrovni 92,1 mil. eur. Negatívny vývoj bol zaznamenaný aj pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 17,5 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému rastu o 712,7 mil. eur (+56,0 %).

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný aj v rámci príjmov z Plánu obnovy a odolnosti, kde došlo k medziročnému rastu o 245,7 mil. eur (+1 153,6 %).

Dividendy medziročne vzrástli o 307,5 mil. eur (+269,1 %), a to najmä v súvislosti s odvedením dividend od spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s., ktoré mali byť odvedené koncom minulého roka.

Budúci prezident Argentíny bude priaznivec Bitcoinu! Prezidentské voľby v krajine vyhral ekonóm Javier Milei

Ostatné príjmy štátneho rozpočtu medziročne vzrástli o 15,3 mil. eur (+1,6 %). Medziročný pokles administratívnych poplatkov vo výške 33,7 mil. eur a iných nedaňových príjmov vo výške 29,2 mil. eur bol kompenzovaný medziročným nárastom úrokových príjmov vo výške 72,4 mil. eur, kapitálových príjmov vo výške 5,2 mil. eur a príjmov z prenájmov vo výške 0,6 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 13,0 mil. eur (-1,4 %).

V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 1 412,4 mil. eur (+98,3 %). Medziročný nárast výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ predstavoval 160,3 mil. eur (+55,7 %).

V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti došlo k medziročnému nárastu o 307,3 mil. eur (+989,2 %). Medziročný nárast výdavkov na DPH k prostriedkom z Plánu obnovy a odolnosti predstavoval 11,4 mil. eur (+626,6 %).

Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný pokles o 11,9 mil. eur (-1,5 %).

Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný nárast o 816,5 mil. eur (+789,0 %).

Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 3 421,3 mil. eur (+25,8 %).

Bilancia štátneho rozpočtu(v tis. eur)Skutočnosť

2022Skutočnosť
k
31.10.2022
Schválený
rozpočet
2023
Skutočnosť
k
31.10.2023
% plnenia ŠR
v roku 2022
% plnenia ŠR
v roku 2023
Index
2023 / 2022

(v %)Príjmy štátneho rozpočtu19 029 70215 124 24726 699 18417 770 56979,5%66,6%117,5%

Daňové príjmy15 517 07912 772 74116 795 40914 137 83482,3%84,2%110,7%Plán obnovy a odolnosti – príjmy41 06121 2982 011 251266 99451,9%13,3%1253,6%EÚ príjmy2 146 6411 271 8915 717 5541 984 59359,3%34,7%156,0%

Dividendy160 603114 263539 243421 80071,1%78,2%369,1%

Ostatné príjmy1 164 318944 0541 635 727959 34781,1%58,6%101,6%

Výdavky štátneho rozpočtu23 554 55516 857 22935 040 55622 961 52171,6%65,5%136,2%

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu1 059 331938 8011 343 478925 80288,6%68,9%98,6%EÚ výdavky2 203 3151 436 4235 717 5542 848 86365,2%49,8%198,3%

Spolufinancovanie404 819287 816970 441448 16671,1%46,2%155,7%

Plán obnovy a odolnosti – výdavky48 97331 0652 011 251338 34963,4%16,8%1089,2%

Plán obnovy a odolnosti – výdavky na DPH2 9481 815332 15213 18961,6%4,0%726,6%Odvod do EÚ940 226808 5071 027 581796 56086,0%77,5%98,5%

Transfer Sociálnej poisťovni103 488103 4880920 000100,0%––889,0%

Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu18 791 45613 249 31423 638 10016 670 59270,5%70,5%125,8%

Schodok štátneho rozpočtu-4 524 853-1 732 981-8 341 372-5 190 95338,3%62,2%299,5%

.

More From Author

+ There are no comments

Add yours