Uskutočnilo sa prvé zasadnutie odbornej sekcie Rady ZMOS pre ekonomiku a financie

Zdieľaj

Prvé zasadnutie odbornej sekcie Rady ZMOS pre ekonomiku a financie sa uskutočnilo 22. 11. 2023 v Bratislave. V rámci prvých dvoch bodov členovia sekcie schválili Rokovací poriadok sekcie a za podpredsedu sekcie zvolili Vladimíra Maňku, primátora mesta Zvolen.

V ďalšom bode programu rezonovala predovšetkým téma prípravy a zostavenia rozpočtu verejnej správy na roky 2024 – 2026, štátneho rozpočtu a rozpočtu miest a obcí na rok 2024.  V diskusii k tomuto bodu sa členovia sekcie zhodli na závere, že legislatívne opatrenia, ktoré prijímala vláda a národná rada  v tomto roku, zásadným spôsobom negatívne ovplyvnia rozpočtové hospodárenie miest a obcí aj v roku 2024. Z toho dôvodu vyjadrili podporu snahe vedenia ZMOS požadovať v roku 2024 od vlády SR dofinancovanie originálnych pôsobností v objeme 500 mil. eur.

Bilancia štátneho rozpočtu k 31.10.2023

Súčasne členovia sekcie odporúčajú vedeniu ZMOS striktne požadovať, aby v nasledujúcom volebnom období neboli vo vláde ani v národnej rade prijímané také legislatívne oparenia s negatívnym dopadom na financovanie miest a obcí a také, ktoré budú na mestá a obce delegovať nové úlohy kompetencie bez finančného krytia.

Z diskusie k financovaniu miest a obcí pre rok 2024 vzišli zo strany členov sekcie požiadavky, ktoré sa týkali vyplatenia dotácie v sume 54 mil. eur v súvislosti s infláciou, vyplatenia finančných prostriedkov mestám a obciam ktoré v roku 2020 nepožiadali alebo nemohli požiadať z rôznych dôvodov o návratnú finančnú výpomoc  v súvislosti s výpadkom DPFO v dôsledku pandémie koronavírusu v objeme 50% z tohto výpadku a opätovného zavedenie finančného nástroja na financovanie individuálnych potrieb malých obcí.

Na základe diskusie a požiadaviek členov Sekcia ekonomiky a financovania  prijala uznesenia, ktoré budú predložené na najbližšie prezenčné rokovanie Rady ZMOS.

 

Fotografia je ilustračná.

www.zmos.sk

.

More From Author

+ There are no comments

Add yours