Programové vyhlásenie vlády SR: Priority ministerstva financií

Zdieľaj

Ministri dnes na svojom rokovaní schválili návrh Programového vyhlásenia vlády SR. Prioritou Ministerstva financií SR, ktorá je definovaná aj v samotnom dokumente, je v prvom rade návrat k udržateľným verejným financiám s cieľom stabilizácie vývoja verejného dlhu v pomere k HDP.

V roku 2024 bude zníženie deficitu verejných financií predstavovať 0,5 % HDP, a to tak, aby sa naďalej nezhoršovala životná úroveň obyvateľov, ktorá je jednou z najnižších v Európskej únii.

Z dôvodu extrémneho nárastu zadlženia za ostatných 3,5 roka, vláda napríklad vyvinie snahu na úpravu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Taktiež bude pokračovať v revízii verejných výdavkov, pri splnení podmienky konsenzu na úrovni ministerstiev a vlády Slovenskej republiky.

V dokumente sú definované viaceré oblasti, ktoré spadajú do kompetencií rezortu financií.

Koniec samoobslužných pokladní. Reťazec ich ruší, ľudský kontakt je najlepší

ZVÝŠENIE DAŇOVEJ SOLIDARITY

• Vláda navrhne zaviesť bankovú daň, a zároveň vyvinie úsilie na zabránenie prenosu vplyvov zavedenia tohto nástroja na klientov.

• Vláda navrhne zaviesť riešenia na zníženie úrokového zaťaženia ľudí s úvermi na bývanie.

• Prioritou je aj zavedenie osobitných finančných nástrojov, ktoré budú  reflektovať mimoriadne zisky a nadzisky sektorov, korporácií, právnických alebo fyzických osôb.

• V oblasti zdanenia príjmov fyzických osôb vláda navrhne zaviesť vyššiu progresivitu úpravou pásiem základu dane  bez negatívneho dopadu na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva a sociálne spravodlivejšie nastaví daňový bonus na dieťa.

• Vláda navrhne zvýšiť zdanenie nehnuteľností reflektujúc sociálny štandard obyvateľov.

• Vláda bude bojovať s negatívnymi externalitami a to zvážením úpravy sadzieb daní z tabaku a liehu. V tomto kontexte zváži aj zavedenie dane zo sladených nápojov.

Medzi ďalšie priority patrí: zjednodušenie platenia daní a odvodov, zefektívnenie boja proti daňovým a colným únikom, Úprava pravidiel pri výkone a implementácii medzinárodných sankcií, podpora financovania investícií, efektívnejší audit a kontrola a dôraz na cenovú politiku štátu.

Celý dokument PVV nájdete tu: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/28969/1

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR

.

More From Author

+ There are no comments

Add yours