Slovensko v procedúre nadmerného deficitu

Zdieľaj

Európska komisia prvýkrát od roku 2020 spúšťa mechanizmus, ktorý slúži na nápravu vysokých deficitov a dlhov. Počas pandémie totiž pre krajiny EÚ platila výnimka, na základe ktorej nemuseli dodržiavať fiškálne pravidlá EÚ. Dnes už výnimka neplatí a krajiny sa opätovne musia začať riadiť jasnými pravidlami, ktoré sú definované v Zmluve o fungovaní EÚ, teda aby ich deficit neprekračoval 3 % HDP a dlh 60 % HDP.

Slovenská republika sa vzhľadom na deficit v roku 2023 prekračujúci 3 %, dostala do skupiny siedmich krajín kam patria okrem Slovenska, aj Francúzsko, Belgicko, Poľsko, Maďarsko, Malta a Taliansko, voči ktorým sa aktivuje procedúra nadmerného deficitu. (Rumunsko bolo v procedúre už od roku 2020). Inak povedané, Európska komisia krajiny vyzve, aby prijali opatrenia, ktoré zabezpečia súlad s platnými pravidlami a ktoré by mali zabezpečiť postupné znižovanie deficitov.

Kde v EÚ sa najlepšie žije za minimálnu mzdu

Ministerstvo financií SR spustenie tejto procedúry pre Slovensko očakávalo, keďže bývalé vlády medzi rokmi 2020 až 2023 spôsobili výrazný nárast deficitu, vďaka čomu sa naše verejné financie dostali medzi najhoršie v EÚ.
Spustenie procedúry prakticky znamená, že Európska komisia bude prísnejšie dohliadať na dodržiavanie konsolidácie verejných financií. Požiadavky z procedúry sú však už dnes prakticky zahrnuté v záväzkoch Slovenskej republiky, ktoré ministerstvo financií definovalo nielen v schválenom rozpočte, ale aj v Programe stability a prioritne v schválených výdavkových limitoch, ktoré sú už napojené na nové európske fiškálne pravidlá. Záväzky postupného návratu k udržateľným verejným financiám a znižovanie deficitu sú súčasťou aj Programového vyhlásenia vlády SR.

Aj na základe týchto pravidiel pripravuje Ministerstvo financií SR strednodobý fiškálno-štrukturálny plán, ktorý bude obsahovať limity na verejné výdavky a bude zohľadňovať zosúladenie deficitu s požiadavkami zo Zmluvy o fungovaní EÚ. Cieľom je stabilizácia verejných financií, tak aby sa deficit dostal pod 3% v roku 2027, aby verejný dlh mohol začal opäť klesať.
Minister financií Ladislav Kamenický bude o tejto téme rokovať aj na najbližšom rokovaní Rady ECOFIN v Luxemburgu, ktoré sa uskutoční koncom tohto týždňa.
Ministerstvo financií pripomína, že stav verejných financií sa už vláde SR podaril stabilizovať a konsolidačný plán, ktorý počíta s každoročným znižovaním deficitu o 1% HDP tak, aby deficit klesol k 3 % HDP do roku 2027, získal dôveru investorov na finančných trhoch a tiež dôveru troch najrenomovanejších ratingových agentúr, ktoré Slovenskej republike potvrdili rating. Ministerstvo financií bude v tomto úsilí naďalej pokračovať.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR

.

More From Author

+ There are no comments

Add yours